     500           
  
2019-12-05
              500                                 2019  11  13  3                     500                           k V    2018   7  22                   4.77    1200 M V A   2      4    H G I S   220 k V 6    G I S                 81    33      k V                 31   500     3   G I S 500                                             k v      220 k v          220 k v                       k v  220 k v                                                                                                                                                            
 
               
 
 
  
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号